Оголошення

Дуальна освіта

 ДУАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті 

Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити високу якість підготовки фахівців.  Дуальна освітня система в системі вищої освіти представляє інноваційну модель організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. 

Студенти Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

за бажанням можуть обрати дуальну форму навчання. 

Дуальна форма навчання бакалаврів економічного напряму – це практикоорієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки бакалаврів із обов'язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що проваджується на базі підприємств, установ, організацій, та передбачає зміцнення зв'язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки кваліфікованих кадрів. Досвід підготовки фахівців у провідних країнах Європи (Німеччині, Австрії, Швейцарії), який побудовано за дуальною системою навчання, свідчить про те, що така організація освітнього процесу є найбільш ефективною. 

Основними завданнями дуального навчання є:

- зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки, що забезпечує дотримання стандартів освіти;

- підготовка кадрів, які максимально відповідають сучасним вимогам ринку праці та роботодавців;

- підвищення мотивації студентів до отримання кваліфікації (спеціальності) та можливості працевлаштування;

- підвищення професійної мобільності та конкурентоздатності випускника на ринку праці;

- забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво), які дозволять вносити якісні зміни в освіті;

- сприяння адаптації здобувачів вищої освіти до умов виробництва. 

Мета впровадження дуальної форми навчання в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті – це подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг вищими навчальними закладами та запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки бакалаврів економічних спеціальностей, надання можливості мобільно реагувати на зміни бізнес-технологій та можливості модернізувати зміст вищої освіти, враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій - замовників фахівців при організації навчально-виробничого процесу. 

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% навчання у навчальному закладі та стажування на підприємствах за обраною спеціальністю.

Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства, що надає можливість студентам одночасно з навчанням у вищому навчальному закладі опановувати обрану спеціальність безпосередньо на виробництві.

Організація навчально-виробничого процесу за дуальною формою навчання базується на співпраці підприємств, установ, організацій  та вищого навчального закладу, що мають взаємні права і  обов’язки, які регулюються тристороннім договором між підприємством, вищим навчальним закладом та здобувачем вищої економічної освіти.