Наукова робота

DSC02728imagesCAUWJVW9SS850452   

Наукова діяльність Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті спрямована на пошук шляхів і засобів оптимізації навчального процесу, удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців.Викладачі інституту постійно працюють над розробкою наукових проблем, підготовкою наукових статей у фахових виданнях, написанням навчально-методичних посібників, навчально-методичних комплексів, беруть участь у наукових конференціях, методичних семінарах.    

Кожного року на базі Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція: «Розвиток наукових досліджень 2017». За результатами конференції видається збірник тез учасників конференції.

Крім того, викладачі кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, які проводяться на базі інших навчальних закладів України. Наведемо перелік деяких з цих конференцій: Науково-практична конференція «Освіта та економіка регіону: у пошуках діалогу» 2013 р.; Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України. Гурзуф, 2013 р.; Міжнародна науково – практична конференція «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін», Київ, КНЕУ, 2014 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи розвитку вищої освіти», Київ, 2014; Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2012» Суми, 2015 р., Всеукраїнська науково – практична конференція «Моделювання процесів навчання» Київ, 2015 р., Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки: VІІІ практична конференція», Київ, НАУ, 2017 р, НАУ; Всеукраїнська науково – практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми економіки: VІІІ практична конференція, Київ, НАУ, 2017 р. тощо. 

На кожен рік деканатом економічного факультету Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті складається план науково-дослідницької роботи. Згідно цього плану на 2018-2019 навчальний рік запланована участь викладачів інституту у наступних конференціях: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» ,19 квітня, м. Умань,  2018 р.; ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”, 23 березня, м. Львів, 2018 р., Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні» 20 грудня, м. Київ, 2018 р. тощо.

За останні п’ять років проведено дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук:

  • Гавриш Галина Олександрівна: «Формування ринку послуг економічної експертизи в Україні», 2014 р, 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством. – керівник доктор економічних наук Сергеєва Л.Н.
  • Ланова Марина Іванівна: "Механізм фінансування розвитку переробних підприємств АПК", 2015р., 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) - керівник доктор економічних наук Кирейцев Г.Г.

За останні 5 років викладі інституту підвищили кваліфікацію в сфері економіки у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 057 «Міжнародні економічні відносини», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;  Житомирському державному технологічному університеті за напрямом: Бюджетна система, Бюджетний менеджмент, Місцеві фінанси, Казначейська справа в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за програмою менеджмент тощо. 

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті підтримує тісні зв’язки із кафедрами Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана,  Кіровоградського національного технічного університету, Донецького національного університету, Інститутом післядипломної освіти ім. В.О.Сухомлинського, Кіровоградським обласним центром туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, Кіровоградським міським та обласним відділами освіти, із школами міста та області, Кіровоградським обласним центром зайнятості.

Викладачі інституту постійно запрошуються до участі на курси підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників і працівників  інституту післядипломної освіти: наші викладачі читають лекції, проводять практичні заняття та методичні семінари по новітнім методикам та технологіям викладання економіки у загальноосвітніх школах.

Інститут має сучасну матеріально-технічну базу для друкування наукової та навчально-методичної літератури.      Активну участь у науково-дослідницької роботі беруть студенти інституту. Формами залучення студентів до наукової творчості є участь в наукових гуртках, проблемних групах на кафедрах, проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, Днів науки, Шевченківських читань, предметних Олімпіад; регулярно проводиться конкурс інституту на кращу студентську наукову роботу.

Значна увага приділяється організації самостійної та наукової роботи студентів. З метою залучення студентів економічного  факультету до науково-дослідницької роботи викладачами Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті створено наукові гуртки.  

Кожний навчальний рік на базі інституту проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Студентська наука: проблеми і перспективи XXI століття”. Студенти економічного факультету готують доповіді на  “круглий стіл” та секційні засідання. Крім студентів Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті до участі у конференції запрошуються учасники з інших вищих навчальних закладів України. За результатами конференції Редакційним центром інституту видається збірник тез учасників конференції. 

Наукові конференції, симпозіуми, конгреси:

27-29 листопада 2017 року м. Кіровоград,

 ХLVІІ науково-практична конференцiя  «Розвиток наукових досліджень 2017» 

14 квітня 2016 року м. Кіровоград

ХLVІІ науково-практична конференцiя  студентів та магістрантів «Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізаці» 

28 листопада 2014 року м.Кіровоград

ХV науково-практична конференцiя "Освіта і наука в Україні: виклики нового століття" 

25 квітня 2014 року м.Кіровоград

ХIV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Економіка, управління та освіта: погляд молоді" 

26 листопада 2013 року м.Кіровоград
ХІV звiтна науково-практична конференцiя "Освіта та економіка регіону: у пошуках діалогу" 

17 квітня 2013 року м.Кіровоград
ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Молодь у науці: проблеми і перспективи ХХІ століття" 

23 листопада 2012 року м.Кіровоград
ХІІІ звiтна науково-практична конференцiя "Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього фахівця" 

27 квітня 2012 року м.Кіровоград
ХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська наука: проблеми і перспективи XXI століття» 

25 листопада 2011 року м.Кіровоград
Дванадцята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

26 листопада 2010 року м.Кіровоград
Одинадцята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

22 січня 2010 року м.Кіровоград
Деcята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

22 травня 2009 року м.Кіровоград
Дев`ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя

28 листопада 2008 року м.Кіровоград
Дев`ята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

22 травня 2008 року м.Кіровоград
Восьма Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя" 

23 листопада 2007 року м.Кіровоград
Восьма звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

15 травня 2007 року м.Кіровоград
Сьома Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя

23 листопада 2006 року м.Кіровоград
Сьома звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi"

19-20 травня 2006 року м.Кіровоград
Шоста Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя" 

25 листопада 2005 року м.Кіровоград
Шоста звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

20 травня 2005 року м.Кіровоград
П'ята Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя" 

26 листопада 2004 року м.Кіровоград
П'ята звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

14-15 травня 2004 року м.Кіровоград
Четвертої Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Студентська наука: проблеми i перспективи XXI сторiччя" 

28 листопада 2003 року м.Кіровоград
Четверта звiтна науково-практична конференцiя "Актуальнi проблеми i перспективи розвитку вищої освiти в Українi" 

25 листопада 2000 року м.Кіровоград
Наукова конференція, присвяченої 7-й річниці заснування "Педагогічної академії" 

21 грудня 2000 року м.Кіровоград
студентська наукова конференція "Студентська наука: проблеми і перспективи XXI століття" 

3-7 січня 2001 року м.Кіровоград
Міжнародна лабораторія "Традиційні культури. Нові дослідження: методи та результати"

SuhomlinDSC00769Bedzay